Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny.
Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie Internetowym oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o zakresie stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych.
Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące lub mogące umożliwić identyfikację osoby fizycznej np, nr.telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, adres ip lub inne dane identyfikacyjne gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologi np. obrazki z tagami EXIF lokalizacji a przez to dane o lokalizacji.
Przetwarzanie danych osobowych
To wszelkie operacje na danych osobowych np. utrwalanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie, przeglądanie, utrwalanie, ujawnianie
Poprzez korzystanie z serwisu internetowego, są zbierane dane osobowe użytkowaników w zakresie koniecznym do świadczenia usług oferowanych w ramach serwisu, oraz są zbierane informacje o aktywności użytkowników w serwisie. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podanie danych przez korzystajacego z serwisu również jest dobrowolne.

Dokładamy wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób których przetwarzane dane osobowe dotyczą, a dane są zbierane tylko do oznaczonych i zgodnych z prawem celów, adekwatnie w stosunku do celów, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych w tym ochronę przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem.
Serwis zapewnia, że nie planuje świadomie zbierać danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Zakres zebranych danych osobowych nie obejmuje wieku tych osób.
Podstawy przetwarzania danych
Serwis jest uprawniony do przetwarzania danych w kilku warunkach:

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na serwisie.
  2. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
    3.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
    Przetwarzanie danych osobowych przez serwis wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych wyżej

Dane osobowe użytkowników są zbierane w następujacy sposób:

  • użytkownik osobiście podaje dane np. adres e-mail
  • dane pozyskane od kontrahentów
  • automatycznie, podczas korzystania przez użytkownika serwisu (pliki cookie, inni kontrahenci )

PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z oferowanych w serwisie internetowym np. subskrypcji na Newsletter lub w innych celach związanych z świadczonymi przez serwis usługami w zakresie określonym regulaminem serwisu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są także w związku z kierowaną do Administratora przez użytkownika korespondencją.
Dane osobowe przetwarzane są również w związku z wykonywaniem przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym polegających na przekazaniu danych odpowiednim organom państwowym).
Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach:

Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. o świadczenie usługi Newsletter, usługi w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie lub utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Usługobiorców.
-Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO- wykonanie umowy.-

Marketing
-Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą.-

Marketing bezpośredni
-Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora. –

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na serwisie internetowym
-Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO-

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić serwis internetowy lub jakie mogą być podnoszone wobec serwisu, analiza aktywności użytkowników podczas korzystania z serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez serwis (cele statystyki i analityki), profilowania potrzeb użytkowników w celu wyświetlania treści dostosowanych do ich potrzeb jak również treści odpowiadających geolokalizacji tj. treści o charakterze lokalnym, marketingu bezpośredniego, rozpatrywania kwestii zgłoszonych przez Usługobiorcę lub w celu innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej
Dane osobowe używkoników zapisywane są w tzw. dzienniku logów tj. programie, który w chronologiczny sposób zapisuje informacje o działaniach podejmowanych w obrębie Serwisu. Z tak zapisanych informacji Administrator korzysta w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz Użytkowników (podstawą prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, w celach zarządzania Serwisem, w celach statystyczno-analitycznych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), a także w celu realizacji zasady rozliczalności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego realizacja celów dla których były zbierane. Przepisy prawa mogą jednak wymagać od serwisu dłuższego przechowywania.

Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy czasu:
Obowiązywania umowy zawartej z serwisem internetowym;
Do czasu cofnięcia zgody przez używkonika
Rozpatrywania kwestii skierowanej do serwisu przez użytkowników;
w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem serwisu – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu serwisu stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych do celów statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 50 miesiącach
Wskazany w przepisach prawa, gdy przepisy te nakładają obowiązek przetwarzania danych osobowych;

ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
Administrator zapewnia, iż nie przekazuje danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Co do zasady serwis internetowy bez zgody użytkownika nie udostępnia danych osobowych. Mając jednak na uwadze, że świadcząc usługi w ramach Serwisu Administrator posługuje się podwykonawcami tj. podmiotami zewnętrznymi wskazanymi poniżej dane osobowe udostępniane są podwykonawcom Administratora jeśli udostępnienie stanowi element wykonywanej na rzecz Usługobiorcy usługi. A ponadto, dane są udostępniane również podmiotom trzecim jeśli przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek do udostępnienia tych danych osobowych (np. organom ścigania).
Serwis internetowy korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez serwis nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – serwis przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Dane osobowe Usługobiorców serwisu internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
dostawcy usług zaopatrujący serwis w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej )
dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), a także: agencjom marketingowym.
Pod warunkiem uzyskania zgody używkownika, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZWA EOG
Serwis przetwarza dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego (tj. zgodnego z przepisami prawa) stopnia ochrony w tym zakresie. Podkreślamy jednak, że w każdym wypadku umowa jaką serwis zawiera z podwykonawcą spoza EOG zobowiązuje go do poufności i do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym dla osiągnięcia celu zakresie. Serwis w tym miejscu informuje, że niektórzy spośród jego podwykonawców np. Google, Facebook czy Alexa Internet Inc mają siedzibę poza terytorium EOG.
Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

MARKETING I PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
Przetwarzanie danych osobowych przez serwis internetowy w celach marketingowych polega w szczególności na: prezentacji użytkownikom treści reklamowych odpowiadających preferencjom użytkownikowi (reklama targetowana), prezentacji treści reklamowych nieodpowiadających preferencjom używtkownika (reklama tradycyjna), przesyłaniu treści reklamowych na podany przez użytkownika e-mail (w razie zapisu na Newsletter), podejmowaniu innych działań (w tym marketing bezpośredni albo działania (na które użytkownik wyraził zgodę)).
Rozporządzenie RODO nakłada na serwis obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO.
Serwis informuje, iż w celu realizacji swych potrzeb marketingowych on sam, a także jego Partnerzy Biznesowi mogą stosować tzw. profilowanie przy wykorzystaniu automatycznego przetwarzania danych (w tym może się zdarzyć, że również i danych osobowych – w szczególności gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii) tj. w celu emisji reklamy targetowanej, a więc reklamy odpowiadającej preferencjom użytkowników. Profilowanie polega na dokonywaniu automatycznej oceny lub analizy wybranych cech dotyczących osoby fizycznej w celu analizy jej zachowania bądź prognozowania jej zachowania w przyszłości. Wskazać należy, że decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w serwisie internetowym. Mimo profilowania to Usługobiorca podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie zainteresowany usługą/towarem wskazanym w reklamie targetwanej. Jednocześnie informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w szczególności w związku z profilowaniem przez osoby trzecie tj. przez naszych Partnerów Biznesowych wymaga zgody Usługobiorcy, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
Serwis może kierować do użytkownika treści marketingowe za pośrednictwem różnych kanałów komunikowania, a w szczególności drogą: e-mail, SMS/MMS, rozmowy telefonicznej, pod warunkiem jednak że użytkownik wyraził zgodę na takie działania serwisu. Przy czym, zgoda, o której mowa może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność działań podejmowanych przez serwisu do czasu jej wycofania.
NEWSLETTER
Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie takim użytwkonikom, którzy w celu korzystania z tej usługi podali swój adres e-mail, na który przesyłane są treści w ramach usługi o której mowa. Podanie swojego adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek bez jego podania świadczenie usługi Newsletter nie jest możliwe. Użytkownik zarejestrowany do usługi „Newsletter” w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie subskrypcji na newsletter.
Usługobiorca może w każdym czasie wypisać się z listy subskrybentów Newsletter’a poprzez kontakt z Administratorem w jakichkolwiek formie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres serwisu, a także poprzez kliknięcie w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Usługobiorcy wiadomościach e-mail.
Poprzez newsletter Usługobiorcy, który się na niego zapisał, wysyłane są informacje związane z problematyką poruszaną w Serwisie Informacyjnym lub z powiadomienia o nowych treściach zamieszczanych w Serwisie Informacyjnym. W treści Newslettera mogą znajdować się także treści o charakterze marketingowym, zarówno o towarach lub usługach Administratora jak i jego parterów biznesowych.
Dane osobowe podane w związku z subskrypcją na Newsletter są przetwarzane na podstawie i w celu: a) wykonania umowy tj. świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO), b)uzasadnionego interesu serwisu (tj. treści marketingowe przesyłane w ramach Newslettera, w celach analityczno-statystycznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. F) RODO), c) zgody Usługobiorcy (przesyłanie treści marketingowych dot. podmiotów trzecich), art. 6 ust. 1 lit. A) RODO).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
Prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju dane osobowe użytkownika przetwarza, komu te dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie użytkownikowi przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od użytwkonika), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od serwisu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez serwis na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – które można zgłosić serwisowi w jakikolwiek sposób – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez serwis, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes serwisu (np. cele analityczne, statystyczne – a w tym profilowanie). Serwisowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z serwisem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
Serwis Internetowy korzysta z plików cookies oraz z podobnych technologii. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Usługobiorcy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Usługobiorca korzysta). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
Ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;
weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy;
w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości Usług Elektronicznych.
w celach analityczno-statystycznych;
e celach marketingowych, a w szczególności w celu prezentowania reklamy targetowanej;
prezentowania treści uwzględniających preferencje Użytkownika.
Korzystając z Serwisu Internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki w zakresie prywatności pliki cookies będą zapisywanie w pamięci urządzenia użytkownika. Ponadto, korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies (i podobnych technologiach) w celach marketingowych (o czym mowa wyżej), a także na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii w pamięci urządzenia użytkownika oraz na korzystanie z nich – przez serwis oraz jego Partnerów Biznesowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a więc może być w każdej chwili wycofana.
Informujemy, że za pomocą technologii cookies zbierane są wyłącznie tzw. dane eksploatacyjne, nie są natomiast zbierane dane osobowe bezpośrednio identyfikujące Usługobiorcę tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Mianowicie, dane osobowe jakie mogą być uzyskiwane za pomocą plików cookies i podobnych technologii to: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach Serwisu, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.
Dane osobowe jakie są uzyskiwane za pomocą plików cookies (i podobnych technologii) przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: a) na podstawie uzasadnionego interesu serwisu – w celach prowadzenia marketingu własnego, na potrzeby dopasowania treści Serwisu, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń; b) na podstawie zgody – w celach marketingowych (innych niż marketing własny) przez serwis, i jego partnerów biznesowych – polegających na dopasowaniu reklam do preferencji Użytkownika.
Zgodę na instalowanie plików cookies Usługobiorca możne cofnąć poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Sewis zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
Administrator informuje, iż pliki cookies wykorzystywane w celach marketingowych instalowane są zarówno przez serwis, a także jego partnerów biznesowych (tzw. pliki cookies firm zewnętrznych) – pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika /informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy/. Celem marketingowym, o którym mowa jest w szczególności prezentowanie użytkownikom reklam targetowanych (o czym szczerzej w § 7 niniejszej Polityki) tj. reklam bazujących na przeprowadzonej automatycznie analizie podejmowanych w Serwisie przez anonimowych użytkowników zachowań.
Serwis informuje, że pliki cookies zbierane w celach analityczno – statystycznych zbierane są także przez niektórych z Partnerów Biznesowych, którym Administrator zlecił świadczenie takich usług (np. Google Inc., Alexa Internet Inc.Administrator oraz jego partnerzy biznesowi stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej w zewnętrznych serwisach internetowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych przez serwis. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
GOOGLE ANALYTICS: Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Serwisu przez Usługobiorców (m.in. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Adresy IP są anonimizowane, aby nie było możliwe ich przyporządkowanie. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl Informujemy, że Użytkownik może w każdej chwili zablokować w łatwy sposób udostępnianie Google Inc. informacji o swej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu Użytkownik możne zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Administrator zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego. Dane statystyczne usuwane są w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach.
GOOGLE ADS: Administrator korzysta z technologii remarketingu oferowanej przez Google, w tym narzędzi Google Ads, które pozwalają na zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki tym narzędziom można ponownie rozpoznać urządzenie Użytkownika na innych stronach internetowych, które są częścią sieci reklamowej Google oraz jego partnerów, a następnie wyświetlać takiemu użytkownikowi reklamy dopasowane do jego potencjalnych zainteresowań. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Ads. Więcej informacji o personalizacji reklam w Google można uzyskać pod linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych po przejściu do innego serwisu zalecam zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. powyższa polityka prywatności dotyczy serwisu ToWiem.pl
Polityka prywatności jest weryfikowana i aktualizowana, kiedy są dokonane zmiany jest publikowana nowa wersja polityki prywatności.
Polityka prywatności wchodzi w życie 17.05.2020r

Wyjasnienie pojęć
użytkownik = usługobiorca

zgody jakie wyraziłeś/aś [wpgdprc_consents_settings_link]